Na následujících stránkách najdete informace o středověkých hudebních i nenotovaných liturgických rukopisech Rakouské národní knihovny ve Vídni (ÖNB), které se nacházejí ve fondech sbírky rukopisů a starých tisků a hudební sbírky.

Podrobné informace jsou obsaženy v databázích, které je možné prohledávat odděleně. Hlavní databáze (367 záznamů a přibližně 14.500 vyobrazení) pokrývá notované středověké liturgické i světské muzikálie s jednohlasými zpěvy, resp. jednoduchou polyfonií. Jsou zde obsaženy kompletní kodexy i notované oddíly rukopisů. Datové záznamy jsou doplněny podrobnými sukcesivními popisy pramenů. Tyto popisy jsou k dispozici ke stažení ve formátu pdf. Informace k mnoha fragmentárním pramenům (675 svazků a přibližně 2.000 vyobrazení) zahrnuje oddělená databáze fragmentů. V bibliografické databázi a databázi zpěvů jsou shrnuty další informace k různým pramenům.

Tzv. Schneiderova databáze (1.658 záznamů) obsahuje informace z rukopisného katalogu rukopisů, který vytvořil Constantin Schneider (1928). Vedle výše zmíněných pramenů jsou v něm obsaženy i dokumenty z pozdějších staletí, teoretická a hudebně-dramatická díla. Zvláštní zřetel věnoval Schneider inventarizaci ikonografických znázornění hudebníků a hudebních nástrojů v kodexech ÖNB.

Poslední databáze shromažďuje informace k přibližně 683 nenotovaným liturgickým rukopisům ve fondech sbírky rukopisů. Data se opírají o seznamy liturgik v katalozích TABULAE (Cod. 1-15.000), o data v tištěných katalozích Series Nova (Ser.n. 1 - 4851 a 9249 - 9999) a v online kata-logu HANNA (zbývající fondy Series nova).

Díky vzájemnému provázání databází je možné vedle základních informací o kodexech dospět i k dalším údajům z jiných datových záznamů. Jsou tedy k dispozici odkazy na katalogy TABULAE, HANNA a Series Nova, na rukopisný a dosud nezveřejněný Schneiderův katalog, stejně jako na detailní popisy pramenů vytvořené spolupracovníky projektu. Nové popisy jsou průbežně zařazovány do databáze.

Další vyhledávací možnost představuje velmi obsáhlá databáze notace. Tento přehled by měl posloužit hlavně nemuzikologům jako pomůcka k popisu a určování středověkých notací. Databáze obsahuje vyobrazení hlavních typů neum, odkazy na jejich podrobná vysvětlení, včetně barevných zobrazení jednotlivých stránek rukopisů.

Český překlad těchto stránek vytvořil Jan Ciglbauer (Praha)